بعضیـ وقتا وقف باید کشید کنار...فاصلهـ فاصلهـ و درنهایتـــ ناپدید شدنـــ:)شاید یع روز بازش کنمـ