تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


سگـــ پدر تر عز حال اینروزامــ


گذشتع ای بود کع نتونستمــ هنو عزش بیرون بیامــ...


چیزی نی کع بتونم فراموش کنمــ...


اتفاقایی کع کمپلت زندگیمو گرفتنــ...


تففف بع هرچی مِـموُریــ کع دِلــِـت ندارع


😑😑
امرو چقد ول چرخیدمــ:/