تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


میووالااانیییی


داریم میریم ارومیع...

بابا واسع MRIش میرع دکتر ،، اجی فاطی واسع پوستش

اممم خوو منم اومدم امید بدم بع اینا خخخ بابا و اجی برن دکتر میگم منو فاطی رو بزارع بازارچع و کارت موبارکمو پر کنع ..حالاا عاخرش میزنع بع عنوان کادو روز دختر ولی عب ندارع

تقریبن4ساعت راهشع...

عز ساعت شیش راه افتادیم کــ بع گرما نخوریم!!

هوا خوبع گرم نی...