تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙ 

HOT 

دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙ 

LAT 

فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙ 

QAT 

مامـــــــ نمیرسیم به گرده⇙⇙⇙ 

PAT 

فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙ 

CUT 

بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙ 

❁MAT#خوو یکمم ما نباشیم:) 

اهل سوسو بازی نیستم برمیگردم مث همیشع