تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
✘ ✘ بعضیارونبایدتحویل میگرفتیم✘✘ 


ولی گرفتیم... 


❄به بعضیانباید رومیدادیم.. 


☜…ولی دادیم...☞ 


《 بابعضیانبایدحرف میزدیم...》 


**که زدیم** 


♚این از سخاوت ماست نه حماقت♚ 


‘‘’واسه هرکسی باید به اندازه جنبش مرام خرج کرد ولی حیف 

ماخیلی ولخرجیم ’