تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


دیروز یادم رف بنویسم...


دکترم قرارع برع کانادا واسع ادامه تحصیل...

حالاهیی بگم بدشانسم بگید نع‌!!این اینهمع سال نرفتع اددد وقتی شدع دکتر چکاپ من دارع میرع


باز قرصامو عوض کردم و روزای اولشع سرم گیج میرع!!اصن حال پاشدن ندارم...تا چن روز ک بع قرصای جدیدم عادت کنم وضعم همینع!

هووف این گرما هم کع هیچی دگ ...

چقد سختع زندگی کردن:/