تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

†دنیا روالہ گرگاست 


گرگ نباشے تو این


دوروزمونه ؛ باختے
#حیف دیرر فهمیدم واسع ادمای بیخود وق تلف نکنم:/