تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


فردا دو تا وق دکتر دارم ...

یکی واسع چشمام یکی واسع میگرنم...

این حساسیتمم رسمن رفتع رو مخم صب پامیشی عطسه تا شب ک بخابی!!دگ کمردرد گرفتم بع مولاا

واییی ساعت5/30اوووج گرما وق چشم پزشکیمع و ساعت6/30هم وق مغز و اعصاب...

خدا فردارو بخیر بگذرونع!!


MRIبابامم رسیدع بردش دکتر گف دیسکت ک حتمیع فقد تو عملیش یا عمل نکردنش موندم..قرص دادع ...شمارع دکتر نصیری رو عز خالم گرفتم ..همونی ک کمر خالمو عمل کردع بود قرارع چارشنبه برع اونجا ببینه چی میگع...خدابخیر بگذرونع:/