تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


اوج بدبختی ینی هنو سالگرد رفیقت نگذشتع بابای یکی دگ عز رفیقات بمیرع!!

امرو خبر فوت بابای سویل رو دادن...

خدااا چی میشع یع بار یکی بزنگع بگع فلانی خاعر دار یا داداش دار شدع یا هر خبر کوفت و زهرمار خوب دگ!؟؟؟

امسال مزخرف بود مزخرررررررف!!

سویل دختر حساسیع... بدون باباش !!نمیتونم تصور کنم

دلم اروم ندارع...دارع همینجوری عزم برق سع فاز میگذرع....موهام سیخ شدن

روزی ک بابای هالع اومد مدرسه بعد رفتنش منو سویل اینقد تو بغل هم گریع کردیم ک دگ بیحال شدیم

حالا سویلی نمیدونم چی اروم میکنع !!کی!؟

یع سال موندع ب کنکور همع تلاشاش بع گااا رف !!دختره بع فنااا رف خداااا

اروووم ندارمم هووووف