تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

دُکْـتُــــرمْ


دیـــوانِــه شُـــد


وَقْـتـــی


چَنْـــد لحظــه


سکـوتـَـمْ را


بَــرایَــش


مَـعْنـــی کَــردَم...


اهنگ تکراریع ولیــ...:)

یکم عز این حال دربیام