تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


 رفتیم خونشون....تو حسینیه کنار خونشون نشستع بودن...


سویل اینقد گریع کردع بود دگ بی حس بود...


گنگ بود !! یکیو میشناختم وقتی مامانش بوت کرد مث اون نع گریع کردع نع چیزی میگف...

بع سویل گفتم اگ دلت پرع جلو خودتو نگیر گریع کن...گف عز ساعت 7گریع میکنم دگ نا ندارم...

پدرش شب خابیدع و شب ایست قلبی و صب تمااام:(

میگف داداشم خبر ندارع...هعییی


نتونستم تشیع جنازش برم:(

نوشتن ارومم میکنع...نمیدونم چرا یکی میمیرع من حالم بد میشع:/