تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟مِثْلِ مَغرورتَرین کآفَرِ دُنیآ کِه دِلَش اَز کَفَش رفتِه وَ حَتی بِه خُدآ رو زَدِه اَستـ..


 نآخُدآیی شُدِه اَم خَستِه کِه بَعد اَز طوفآن تآ دَمِ مَرگ دُعآ خوآنده و پآرو زده اَست


:)