تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


سع ساعتع خمار اهنگم!!


برقا رفتع بود ...بابامم کع خونع نبود..زنگ زدم 118شمارع ادارع برق رو گرفتم زنگ زدم میگم سع ساعتع برقامون رفتع هااا!!میگع همکارامون دارن رسیدگی میکنن

منم گوشیم دگ کمپلت شارژنداش و خاموش شد...

بعد دو مین برقا اومد!!


خدااا شاهدع روحشونم خبر نداشت برقای منطقع ما رفتع...بع حول قوه ی الهی اهالی محلم همع بیخیااال !!


اصن این خماراهنگ ادمو بع چع کارایی وامیدارع


#یگانع عشم تولدت موبارکع عزیزم😘