تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


بابام و کوثر رفتن اجی فاطمع رو بیارن....الان رفتن کع هوا زیاد گرم  نباشع....و طبق معمووول منم بیداااار شدم!!بابا میگف شماهم بیاین برین یکم بگردین ولی واقعن حسش نبود برم:/اصن بگو حس چی واسع من اینروزا هس کع این یکی هم باشع:/

اخهه الان عز ساعت 6بیدارم چیکا کنم!؟؟الان بمیرمم نمیتونم دوبارع بخابم

#خدا بع سلومت برن و بع سلومت برگردن:)