تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

ایـــن دنــیــا باشع  واسع گنـــدتــراش


اونـــایی کــ دادن قــلب مارو خراش

# 3jحالم خعلی بهترع!!البت بع لطف دوستای بیانی:)مرسیتونم...