تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟یع وقتـایی ادم هــوس 


چع چیـزای مسـخرع ای میکنع...


هوس گم و گـور شدن


فـرامـوش شدن


بیـخیال همع چی شـدن


قیـد همع چیـو زدن...


نــبودن!!تازع دارمش... هم تیکع ترکی دارع هم فارسی...تیکع فارسی بدجور تیکع ایع:)#حــسش نی!!درس خوندنو میگم:/