تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


حوصلم بد پکیدع!!


امرو فقد ....ب اعصابم


فقد اهنگ گوش میدم حال پاشدنم ندارماهنگ ارومیع:)