تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


بابام زنگ زد گفت کلاغا خبر دادن سیگار میکشی

 منم گفتم خودت چی میکشی که با کلاغا صحبت میکنی ،

 نمیدونم چرا قفل دره خونه رو عوض کرده :/


#حوصلم پوکیدع:|امرو همع ... بع اعصابم