تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید


رفتیم غذا خوری واسع نهار....

جای تمیزی بع نظر میومد ....قاشق و چنگلا و تو پلاستیکای مخصوص و سالاد هم پر کن بود...

بع غذا زیاد میلی نداشتم چون یع بستنی سنتی بزرگ قبلش خوردع بودم...چلو سفارش داد بابام..

غذارو اوردن قاشق اولو خوردم قاشق دوم رو قاشقم یع موی سفید دیدم😐و متنفررررررررررررررررررررررم عز این جور چیزارو دیدن تو غذا!!رسمن دیونع میشم!!ا

اجی : اخیی بمیرم چرا رو هرچی حساسی میاد تق واسع تو 

بابام:😐😑

منم هیچی نگفتمو غذارو گذاشتم کنار و قاشقم گذاشتم تو پلاستیکش و با چنگال سالادمو خوردم...چون واقعا بع اون غذا نمیتونستم لب بزنم یا با اون قاشق...

میدونم عادتام بدن ولی خو واقعن چندشم میشع:/

بابام گف بخور بیخودی ادا ندع گشنع ای....گفتم نمیخورم !!بابام یع چش غره رف بهم...

اعصابم خورد بود حرفای بابامم بدترش میکرد!!

منتظر شدم غذاشونو بخورن و تا تموم شدن کوثرووبرداشتمو زودتر عز همع زدم بیرون!!

دگ تحمل هیچ حرفیو ندارم ..مخصوصن بحث با بابامو....#تو پارک نشستع بودیم یع خبرنگار رادیو اومد با اجی و من مصاحبع کرد...درمورد شخصیت و این چرندیات کع تو خانوادع شکل میگرع و ایناا... منم زیاد دراین موردا خوندع بودم هرچی بع ذهنم رسید بافتم بهم خخ فردا پخش میکنن... 

✘ ✘ بعضیارونبایدتحویل میگرفتیم✘✘ 


ولی گرفتیم... 


❄به بعضیانباید رومیدادیم.. 


☜…ولی دادیم...☞ 


《 بابعضیانبایدحرف میزدیم...》 


**که زدیم** 


♚این از سخاوت ماست نه حماقت♚ 


‘‘’واسه هرکسی باید به اندازه جنبش مرام خرج کرد ولی حیف 

ماخیلی ولخرجیم ’


❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙ 

HOT 

دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙ 

LAT 

فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙ 

QAT 

مامـــــــ نمیرسیم به گرده⇙⇙⇙ 

PAT 

فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙ 

CUT 

بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙ 

❁MAT#خوو یکمم ما نباشیم:) 

اهل سوسو بازی نیستم برمیگردم مث همیشع
مـــن مطمئنــم

روز قیـــامت نوبـــت مـــن کــ بـشع


خــدا یع نگـــا بع من میندازع و میگع


بیـا جلوتــر ببینم


توهم بـــنـــده ی مـــا بودی!؟


چرا تاحالا ندیدمــــت!؟


♚♚♚برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

با غــم ها میــــســـــــــازم


با کنایــه ها میـــســـوزم


بــ ادم هایی کــ مرا میشکنند لبخند میزنم!!لبخندی تلخ


خداوندا میشود بگوی کجای این دنیا جای من است!؟

#حلالم کنیدواسع گنداخلاقیای چن روزم :)برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

اینروزا با هیشکی سر سازگاری ندارم


هیش رقمع باکسی راه نمیام


فقد سر دعوا دارم و بــــــــس!!


خودمم نمیدونم چع مرگمع ولی رو مخمن رو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ!!


ادمیم کـ در کل اعصاب معصاب ضعیفع 


با بابام کع هرروز بحثم نشع روزم شب نمیشع...


نمیدونم واقعن ایراد عز کجاس


ولی وقتی میبینن من خودم نمیدونم چن چندم باخودم چرا قفل میکنن رو خودمو کارام!؟؟؟


بخدا بعضی وقتا هوس سر بع برووبیابون زدن میزنع بع کلم...مقصدو نمیدونم کجا ولی فقد برم کــ نباشم!!

شدم یع دختــر تخص کــ با خودشم غریبس:/


#tel me  فقد بخاطر بانو بازع:/


سلوم دنیای رپ،،دیس لاو...من برگشتـــم:)

هـــَــمِــــعٖ خـــُــوٓبــــَــن


هــــَـــوٰاٰ بــــَـــدِعٖ

#سردردلعنتیم نمیزارع هیچکاری کنم فقد میتونم بگم دیونع کنندس!!


دَرٖشِگـِفــْتــَمٓ بٰآ خـَبـَرٖ بـُوٖدْیٖ دِلَـمْ خــُوٖنّ اَسـْتٖ وُ بـٰازٰ


غـَرٖقِ خُـوْنٰ بـُوٖدَم وَلٓـیٖ خـَنـّدٖیـٌدٖیٰ نَـیـٰامَدٖیْ#شاه بانو


امرو چقد پست گذاشتم...بیخی:)

لایک نشع!


۱ ۲ ۳ ... ۵۱ ۵۲ ۵۳